Home Uncategorized Bảo hộ lao động tiếng Anh là gì? Một số ví dụ liên quan

Bảo hộ lao động tiếng Anh là gì? Một số ví dụ liên quan

Bảo hộ lao động tiếng Anh là gì? Một số ví dụ liên quan
Bảo hộ lao động tiếng Anh là gì?

Bảo hộ lao động tiếng Anh là gì? Khi nghiên cứu về từ vựng và cách sử dụng chúng trong giao tiếp và học tập, có rất nhiều người quan tâm và đặt câu hỏi về chủ đề này. Để tìm kiếm câu trả lời chính xác và có thể tham khảo nhiều ví dụ liên quan, atlan.edu.vn xin giới thiệu đến bạn một bài viết dưới đây.

Bảo hộ lao động tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Bảo hộ lao động là: Occupational safety and health (OSH)

  • Cách phát âm: /ˌɒkjəˈpeɪʃᵊnᵊl ˈseɪfti ænd hɛlθ/

Bảo hộ lao động bao gồm các hoạt động và biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc. Các biện pháp bảo hộ lao động thường bao gồm việc cung cấp trang thiết bị bảo vệ, đào tạo về an toàn lao động, kiểm tra an toàn trong quá trình làm việc và cải thiện môi trường làm việc.

Một số từ vựng liên quan đến bảo hộ lao động

  • Workplace Hazard /ˈwɜːkˌpleɪs ˈhæzəd/: Nguy hiểm tại nơi làm việc
  • Personal Protective Equipment (PPE) /ˈpɜːsnl prəˈtɛktɪv ɪˈkwɪpmənt/: Thiết bị bảo hộ cá nhân
  • Safety Gear /ˈseɪfti ɡɪə/: Trang bị an toàn
  • Hazardous Materials /ˈhæzədəs məˈtɪərɪəlz/: Chất độc hại
  • First Aid Kit /fɜːst eɪd kɪt/: Hộp cứu thương
Bảo hộ lao động tiếng Anh là gì?

Một số ví dụ bảo hộ lao động bằng tiếng Anh

Dưới đây là một số ví dụ mẫu câu tiếng Anh liên quan đến bảo hộ lao động nhằm để giúp cho các bạn tham khảo cũng như vận dụng chúng trong giao tiếp và học tập.

  1. Ensuring occupational safety and health is crucial for both employees and employers.

=> Tạm dịch: Đảm bảo về bảo hộ lao động là rất quan trọng cho cả nhân viên và nhà tuyển dụng.

2. The government has implemented strict regulations to improve occupational safety and health in the workplace.

=> Tạm dịch: Chính phủ đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt để cải thiện bảo hộ lao động tại nơi làm việc.

3. Personal protective equipment (PPE) is essential for maintaining occupational safety and health standards.

=> Tạm dịch: Trang thiết bị bảo hộ cá nhân là rất quan trọng để duy trì tiêu chuẩn bảo hộ lao động.

4. Regular safety training is necessary to prevent work-related injuries and maintain occupational safety and health.

=> Tạm dịch: Đào tạo an toàn thường xuyên là cần thiết để ngăn ngừa các chấn thương liên quan đến công việc và duy trì bảo hộ lao động.

5. Hazardous materials should be properly labeled and stored to ensure occupational safety and health.

=> Tạm dịch: Các vật liệu độc hại phải được đánh dấu và lưu trữ đúng cách để đảm bảo về bảo hộ lao động.

Bài viết trên đây chia sẻ thêm một số nội dung về bảo hộ lao động tiếng Anh là gì? và một số ví dụ liên quan. Atlan.edu.vn hy vọng rằng qua bài viết này, chúng tôi đã đưa đầy đủ thông tin tiếng Anh hữu ích để giúp các bạn đáp ứng các nhu cầu về học tập và giao tiếp.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: