Home Uncategorized Bảo vệ trường học tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh – Việt

Bảo vệ trường học tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh – Việt

Bảo vệ trường học tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh – Việt
Bảo vệ trường học tiếng Anh là gì?

Khi học ngoại ngữ, bảo vệ trường học tiếng Anh là gì và tại sao nó quan trọng? Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời và ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Bảo vệ trường học tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, bảo vệ trường học được gọi là: School Security

  • Cách phát âm: /skuːl ɡɑːd/

Bảo vệ trường học là các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên. Điều này bao gồm bảo vệ vật chất, đảm bảo an ninh, giảm bạo lực và kỷ luật. Ngoài ra, còn bao gồm môi trường học tập lành mạnh để học sinh phát triển toàn diện.

Một số từ vựng liên quan đến bảo vệ trường học trong tiếng Anh

  • School security guards /skuːl sɪˈkjʊə.rə.ti ɡɑːd/: Nhân viên bảo vệ trường học
  • Schools Defence pack /skuːl dɪˈfens pæk/: Gói bảo vệ trường học
  • Safeguarding schools /ˈseɪf.ɡɑː.dɪŋ skuːl/: An ninh trường học
  • Custodians /kʌsˈtəʊ.di.ən/: Bảo vệ
Bảo vệ trường học tiếng Anh là gì? Ví dụ Anh - Việt
Một số từ vựng tiếng anh về bảo vệ trường học

Một số ví dụ về bảo vệ trường học trong tiếng Anh

Dưới đây là một số câu mẫu liên quan đến việc bảo vệ trường học tiếng Anh. Bài viết nhằm giúp bạn tham khảo và áp dụng vào giao tiếp và học tập.

  1. I’m in Vietnam and I’m working as a school security guard.

=> Tôi đang ở Việt Nam và tôi đang làm việc với tư cách là nhân viên bảo vệ trường học.

2. I’m the school security guard and not the world security guard.

=> Tôi là người bảo vệ trường học chứ không phải là người bảo vệ thế giới.

3. Our members include teachers, school security and relatives.

=> Các thành viên của chúng tôi bao gồm giáo viên, nhân viên bảo vệ trường học và những người có liên quan khác.

4. The report states that it will involve the public in how school security will be reconstructed.

=> Báo cáo cho biết sẽ liên hệ đến công chúng về cách thức xây dựng lại an ninh trường học.

5. However, appointing any person as a school security guard may not be beneficial.

=> Tuy nhiên, việc chỉ định bất kỳ người nào làm bảo vệ trường học có thể không có lợi

Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về bảo vệ trường học tiếng Anh. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của an ninh trường học và giúp bạn trau dồi kỹ năng tiếng Anh của mình để sử dụng trong giao tiếp và học tập.

Bài viết được tham vấn từ website GFC Security: